top of page

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 1. Studi-Jo Stijl, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 65910184, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Studi-Jo Stijl.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Studi-Jo Stijl tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Studi-Jo Stijl waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

ARTIKEL 3 - OFFERTES EN AANBOD

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

 2. Studi-Jo Stijl kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 4. Werkzaamheden worden pas definitief ingepland wanneer de offerte is geaccepteerd. Indien in de tijd dat een offerte open staat een ander een offerte voor eenzelfde periode eerder wordt accepteert, kan Studi-Jo Stijl niet garanderen dat de afspraken uit de nog-niet geaccepteerde offerte nagekomen kunnen worden.

 

ARTIKEL 4 - TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Op de offerte staat het tarief van het gekozen pakket of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van Studi-Jo Stijl vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, drukkosten, verzendkosten en aanschafkosten van stockmateriaal en/of fonts, worden apart vermeld.

 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Studi-Jo Stijl komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Na het voltooien van de aanbetaling wordt gestart met het ontwerp. Het overige deel van de betaling zal opeisbaar worden voorafgaand aan de definitieve levering, tenzij anders overeengekomen.

 4. Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht. Meerwerk door gewijzigde wensen van klant of nacalculatie zal worden gefactureerd op basis van het op dat moment gehanteerde uurtarief van Studi-Jo Stijl.

 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Studi-Jo Stijl heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Studi-Jo Stijl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 5 - INFORMATIEVERSTREKKING

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Studi-Jo Stijl.

 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Studi-Jo Stijl zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Klant vrijwaart Studi-Jo Stijl voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

ARTIKEL 6 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Studi-Jo Stijl voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

 2. Doordat enkele diensten van Studi-Jo Stijl online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

ARTIKEL 7 - WIJZIGING EN ANNULERING

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Studi-Jo Stijl de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Studi-Jo Stijl maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.

 2. Annulering van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk plaats te vinden. Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd, is Studi-Jo Stijl in geen geval gehouden de aanbetaling te retourneren. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden is 25% van het geoffreerde bedrag verschuldigd; bij annulering binnen 4 weken voor aanvang wordt 50% van het bedrag opeisbaar; indien Studi-Jo Stijl al is gestart met de werkzaamheden zijn de gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar. Klant is bij annulering niet gerechtigd het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.

 

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. Studi-Jo Stijl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Studi-Jo Stijl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

 4. Studi-Jo Stijl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan designer worden geleverd.

 5. Studi-Jo Stijl is niet aansprakelijk voor handelingen en gedragingen, waaronder vertragingen en advies, door derden, waaronder leveranciers.

 6. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject.

 7. Studi-Jo Stijl is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.

 8. Studi-Jo Stijl is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Studi-Jo Stijl worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee aansprakelijkheid van Studi-Jo Stijl hieromtrent uit.

 9. In het geval dat Studi-Jo Stijl een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Studi-Jo Stijl in rekening is gebracht, tenzij de wet anders bepaalt.

 10. Klant vrijwaart Studi-Jo Stijl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studi-Jo Stijl geleverde diensten en producten.

 

 

 

ARTIKEL 10 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Studi-Jo Stijl aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Studi-Jo Stijl. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Klant komt een exclusief gebruiksrecht toe na volledige betaling, voor doeleinden zoals vooraf overeengekomen. Indien klant de content voor andere doeleinden wenst te gebruiken is hiervoor altijd toestemming nodig van Studi-Jo Stijl. Zij is gerechtigd beperkingen te verbinden en een aanvullende vergoeding te vergen voor deze licentie.

 3. Klant is niet gerechtigd de geleverde content aan te passen zonder expliciete toestemming van Studi-Jo Stijl.

 4. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 5. Bij inbreuk komt Studi-Jo Stijl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 6. Indien klant een font wenst te gebruiken voor andere content, is klant gehouden hier zelf een licentie voor aan te schaffen.

 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Studi-Jo Stijl toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.

 

ARTIKEL 11 - BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 2. Indien Studi-Jo Stijl productbestellingen plaatst voor klant zijn de voorwaarden van de desbetreffende leverancier van toepassing. Bestellingen worden enkel geplaatst na betaling door klant.

 

ARTIKEL 12 - LEVERING

 1. Studi-Jo Stijl spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

 2. Na een eerste ontwerp kan klant gebruik maken van twee revisierondes, waarbij gewenste wijzigingen binnen 7 kalenderdagen ingediend dienen te worden. Aangepaste wensen van klant, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.

 3. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Studi-Jo Stijl is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

 4. Studi-Jo Stijl levert geen open bestanden, tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 13 - WORKSHOPS

 1. Studi-Jo Stijl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door Studi-Jo Stijl wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

 2. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop is er geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

 3. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop, tenzij anders overeengekomen.

 4. Studi-Jo Stijl behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

 

ARTIKEL 14 - ONLINE CURSUS

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 2. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

 3. Studi-Jo Stijl heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

 4. Studi-Jo Stijl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

 5. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Studi-Jo Stijl niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

 6. Studi-Jo Stijl behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

 7. Studi-Jo Stijl is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 8. Studi-Jo Stijl verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Studi-Jo Stijl.

 9. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Studi-Jo Stijl. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

 10. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Studi-Jo Stijl.

 11. Het staat Studi-Jo Stijl te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 12. Studi-Jo Stijl behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

ARTIKEL 15 - KLACHTEN

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Studi-Jo Stijl. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen op klachten te reageren.

 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al twee revisies hebben plaatsgevonden, worden wijzigingen verwerkt op basis van het uurtarief van Studi-Jo Stijl.

 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

ARTIKEL 16 - GESCHILBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin Studi-Jo Stijl is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studi-Jo Stijl en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page